การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับเขตพื้นที่

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ***

วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โดยมีนายประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วย นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางทิพวรรณ สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางสาวสุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางณัชชา ประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางสาวพุดตาล กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นกรรมการในการประเมิน และนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นเกียรติในการให้ข้อมูลรับการเมินในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงน่ารักๆ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย การแสดงขับเสภาภาษาอังกฤษ การแสดงลำตัด และเพลงบ้านอนุบาลสานสุข โดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 30 คน พร้อมชมวิดีทัศน์ผลงานของโรงเรียนตามขอบข่ายการประเมินฯ จากนั้นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนวิธีการประเมิน พร้อมเยี่ยมชมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

มหกรรมยอดปัญญาวิชาการฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้รับมอบหมายจากอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ และนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงน่ารักๆ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การขับร้องเพลงภาคเหนือเกื้อเกียรติคุณ ประพันธ์คำร้องโดย ผศ.สนั่น มีขันหมาก ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และการแสดงวิพิธทัศนาชุด บ้านยอดปัญญาวิชาการอนุบาลสานสุข ประกอบด้วยการขับเสภาภาษาอังกฤษ โดย เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงท้าว การแสดงศิลปะพื้นบ้านลำตัด การแสดงชุดบ้านอนุบาลสานสุข และพิธีเปิดงานแบบอลังการเสร็จแล้ว มีการมอบโล่รางวัลยอดปัญญาวิชาการ แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ทั้ง 17 จังหวัด และคณะครู นักเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุด และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ทั้ง 17 จังหวัด การดำเนินการจัดนิทรรศการมหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่


VTR อนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด 18 โรงเรียน
ชม VTR

การแสดงลำตัดกำจัดโควิดสิบเก้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

*** ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง (COVID-19)การแสดงลำตัดกำจัดโควิดสิบเก้า อนุบาลกำแพงเพชร ***

ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบหมายให้ครูลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำการแสดงศิลปะพื้นบ้านลำตัดไปแสดงบันทึกวิดีโอให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการสร้างรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุดลำตัดกำจัดโควิด ขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้แสดงความสามารถ ขอขอบคุณ ผศ.สนั่น มีขันหมาก ท่านที่ปรึกษา ที่ช่วยประพันธ์เนื้อร้องในครั้งนี้ ขอชื่นชมเด็ก ๆ ทุกคนที่แสดงได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่แสดงทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


แหล่งที่มา
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ***

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนโดยใช้วัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารงาน จนส่งผลให้มีผลงานในด้านต่างๆ โดดเด่นในเชิงประจักษ์ และการบริหารงานของห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษ MSP พร้อมเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร บรรยากาศในการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชื่นชมจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์เป็นอย่างดี

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบ Online

*** ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบ Online ***

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยพร้อมเพรียง