วิสัยทัศน์

   สร้างคนดี  มีภูมิรู้  สู่คุณภาพ  คุณธรรม  น้อมนำภูมิไทย

พันธกิจ

   1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีทุกระดับชั้นให้เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

   3. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

   4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

   5. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย


              

เป้าหมาย

   1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีทุกระดับชั้นตามมาตรฐานสากล

   3. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีศักยภาพส่งผลให้สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

   4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

   5. สถานศึกษามีการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

ค่านิยม

     TEAM

   Thai  = มีความเป็นไทย

   Environment = ใส่ใจบรรยากาศดี

   Academic = มีวิชาการเด่น

             Moral  = เน้นคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

  ระบบของการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการกระทำซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรคือความเป็น ชาวดอกบัวซึ่งหมายถึง การเป็นคนดี  มีคุณภาพ ซึ่งบุคลากรร่วมกำหนดวัฒนธรรมในการบริหารงาน การทำงานทั้งระบบโดยใช้รูปแบบอนุบาลกำแพงเพชรโมเดล (AB@KPP Model)

A : Awareness  คือ มีความตระหนัก

                                                                      B : Behaviour คือ รักรู้หน้าที่

                                                                      K : Knowledge คือ วิถีเรียนรู้ 

                                                                      P : Patience    คือ เคียงคู่วินัย

                                                                      P : Promote Unity คือ ใฝ่สามัคคี