*** ข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ***

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนโดยใช้วัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารงาน จนส่งผลให้มีผลงานในด้านต่างๆ โดดเด่นในเชิงประจักษ์ และการบริหารงานของห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษ MSP พร้อมเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร บรรยากาศในการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชื่นชมจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์เป็นอย่างดี