*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรพร้อมด้วย นางยุวนุช สมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ให้กำลังใจครูเวรประจำวันอังคาร โดยมี นางวิจิตรา ศรสาลี หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ต้อนรับนักเรียน ดูแลความปลอดภัยจราจรโดย ครูพงษ์ศักดิ์ ไผ่ทอง และได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร การดูแลความเรียบร้อยสวยงามและความสะอาด บริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อฝึกความมีวินัย และฝึกความรับผิดชอบแก่นักเรียน ครูเวรประจำวันอังคารมาให้ความรู้เรื่อง 1.ประชาสัมพันธ์ Math – Science Challenge -จินตคณิต ป.1-6 -Rubik ป.1-6 (รอบคัดเลือก) -Stack ป.1-6 (รอบคัดเลือก) 2) ให้ความรู้ศีล ข้อที่ ๒ ห้ามลักทรัพย์ ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใคร อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ 3) การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม