รอบรั้วอนุบาลประจำวันที่ 8-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

*** ข่าวรอบรั้วอนุบาลประจำวันที่ 8-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ***อนุบาลกำแพงเพชร พลิกโฉมใหม่ ประจำปี 2564

*** โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พลิกโฉมใหม่ ประจำปี 2564 ***
รอบรั้วอนุบาล วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาลวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยมีนางสาวลมัย มีขันหมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ตรวจเวร เดินให้กำลังใจครูเวรประจำวันพุธ โดยมี นายปรีชา แก้วมาลากุล หัวหน้าสายชั้น คณะครู บุคลากรประจำสายชั้น ป.3 ต้อนรับนักเรียน การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร การดูแลความสะอาดของนักเรียนสายชั้น ป.3 กิจกรรมหน้าเสาธง กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตโดยครูเวรประจำวันพุธมาให้ความรู้เรื่อง 1.ประชาสัมพันธ์ Math – Science Challenge (รอบชิงชนะเลิศ) 2.ให้ความรู้ศีล ข้อที่ 3 เกี่ยวกับนักเรียนเวลาไปเข้าห้องน้ำ แล้วไปแอบดูคนอื่น ซึ่งจะทำให้ผิดศีลในข้อนี้


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบรั้วอนุบาลวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

*** ข่าวรอบรั้วอนุบาลวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบหมายให้นายมนัส จันที หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ (ผู้ตรวจเวรประจำวันอังคาร) โดยมีนางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูอนามัยโรงเรียน ครูเวรประจำวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดูแลคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง และคณะครูเวรประจำวัน นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โดยมีคุณครูประจำชั้นดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด19 การปฏิบัติตัวของนักเรียน ยืนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่แมสทุกครั้ง ก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน คุณครูเวรประจำวัน ให้ความรู้แก่นักเรียน


รอบรั้วอนุบาล วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรพร้อมด้วย นางยุวนุช สมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ให้กำลังใจครูเวรประจำวันอังคาร โดยมี นางวิจิตรา ศรสาลี หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ต้อนรับนักเรียน ดูแลความปลอดภัยจราจรโดย ครูพงษ์ศักดิ์ ไผ่ทอง และได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร การดูแลความเรียบร้อยสวยงามและความสะอาด บริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อฝึกความมีวินัย และฝึกความรับผิดชอบแก่นักเรียน ครูเวรประจำวันอังคารมาให้ความรู้เรื่อง 1.ประชาสัมพันธ์ Math – Science Challenge -จินตคณิต ป.1-6 -Rubik ป.1-6 (รอบคัดเลือก) -Stack ป.1-6 (รอบคัดเลือก) 2) ให้ความรู้ศีล ข้อที่ ๒ ห้ามลักทรัพย์ ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใคร อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ 3) การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม