*** ประกาศ การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ***