ครูประจำชั้นห้องเรียนพิเศษ(MSP)

ครูจรัสศรี สังวรสุวรรณ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

ครูเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

ครูกรมณ เลขะวัฒนะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

ครูอุบล สิงห์ทอง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

ครูศุภลักษณ์ พันธ์ยิ้ม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

ครูเพียงตะวัน เครือยา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

ครูสุมามาลย์ ฉลาด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

ครูนิตยา รักพ่วง ครูจิตอาสา ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4