รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MSP)

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูประจำชั้น  นางสาวสุมามาลณ์ ฉลาด

และ 

นางสาวนิตยา รักพ่วง (ครูที่ปรึกษา)

ที่ เลขประจำตัว             ชื่อ  สกุล
1 12280 เด็กชายนลาภิศ            สีเหม่น
2 12295 เด็กชายปกรณ์             เมฆเลื่อม
3 12337 เด็กชายณัฐพัชร์           เหมือนอินทร์
4 12403 เด็กชายชัยวุฒธิ์           ทองอ่อน
5 12404 เด็กชายปภังกร           บุญเรืองรอด
6 12406 เด็กชายศรัณย์ณชัย       อินพหล
7 12407 เด็กชายสุกฤต             ดวงแก้ว
8 12427 เด็กชายธนิก              ศิริพงษ์ไทย
9 12449 เด็กชายกฤติธี            แสงกล้า
10 13161 เด็กชายแทนคุณ         กุลนาพันธ์
11 13162 เด็กชายศุภวิชญ์         คำภู
12 13163 เด็กชายฐากูร            อ่อนบุญ
13 13164 เด็กชายปัณณวิชญ์      อินทพงษ์
14 13165 เด็กชายชินท์ณภัทร     วันพูล
15 13166 เด็กชายรัชพล           ทับทิมศรี
16 13167 เด็กชายพงศพัศ          พูลผล
17 13168 เด็กชายลภสกร          เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ
18 13169 เด็กชายอชวิน           ชะฏา
19 13170 เด็กชายกฤติเดช         เดชขจร
20 13171 เด็กชายพชฏ            ปานพรหม
21 13172 เด็กชายปัณณทัต        พูลเขียว
22 13173 เด็กชายพชรดนัย        สังข์ศรีจันทร์
23 12306 เด็กหญิงวชิรญา         สว่างศรี
24 12430 เด็กหญิงกัญพัชญ์        แสงโต
25 12442 เด็กหญิงสุณัฏฐา         เสนคะ
26 12451 เด็กหญิงปัณณภัทร      พูลสมบัติ
27 12459 เด็กหญิงชนกชนม์       ฉัตรเมธิน
28 12465 เด็กหญิงชนกจุฬา       นันทารมย์
29 13174 เด็กหญิงกุลพรภัสร์      ชัยสวัสดิ์
30 13175 เด็กหญิงพัชรกวินท์      หงส์อัครสกุล
3113176เด็กหญิงวรัญญาธาร    ปะละนัชสุข
3213177เด็กหญิงเบญญาภา     ศิรินันทชาติ
3313178เด็กหญิงกันยรัตน์       อรุณลักณ์
3413179เด็กหญิงจอมขวัญ       สมจิตร
3513180เด็กหญิงพนัชกร        องอาจ
3613181เด็กหญิงปัญญดา       เจริญสุข
ายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูประจำชั้น  นางจรัสศรี สังวรสุวรรณ

ที่ เลขประจำตัว             ชื่อ  สกุล
1 12273 เด็กชายชวัลวิทย์       บุสดี
2 12277 เด็กชายกฤษตฤณ      อินทปัน
3 12281 เด็กชายจักรภัทร       หวาจ้อย
4 12283 เด็กชายพีรวิชญ์        กัลปณุลักษณ์
5 12299 เด็กชายเจตพิสิษฐ์      ธนสิริพงศ์ภัค
6 12302 เด็กชายพรภวิษย์       น้อมเศียร
7 12304 เด็กชายชุติพนธ์         อินทยุง
8 12411 เด็กชายไชยอนันต์      ชุติเวทย์คู
9 12412 เด็กชายชนกันต์         จันทร์น้อย
10 12432 เด็กชายจิรวิชญ์          อ่อนทอง
11 12433 เด็กชายตุลธร            มาแก้ว
12 12806 เด็กชายสิรวิชญ์          เตชาภิวาทย์
13 12807 เด็กชายสรวิชญ์          เตชาภิวาทย์
14 12808 เด็กชายวฤทย์            รักพ่วง
15 13148 เด็กชายชานนท์          เลิศชนะวงษ์
16 13149 เด็กชายวงศพัทธ์         คำมาลี
17 13150 เด็กชายอัครวินท์         นิลรัตน์
18 13151 เด็กชายภูเบศ            เกริกกฤตยา
19 13152 เด็กชายธนกฤต          มาลากอง
20 13153 เด็กชายณัฏฐ์             วิมลเมือง
21 13154 เด็กชายวชิรวิทย์          ไทยวิเศษ
22 12308 เด็กหญิงธัญทิพย์         จีระกุลธนวัชร์
23 12309 เด็กหญิงธัญยธรณ์        จีระกุลธนวัชร์
24 12417 เด็กหญิงชญาดา           กลิ่นคุ้ม
25 12436 เด็กหญิงจิรัชญา           บุญมี
26 12441 เด็กหญิงธีรกานต์          กันธะมูล
27 12443 เด็กหญิงศุภาพิชญ์         เกษวิริยะการ
28 12453 เด็กหญิงปริญญภัส        เจาะรอด
29 12467 เด็กหญิงกัญญาพัชร       แก้วหล้า
30 12809 เด็กหญิงพิชามญชุ์         อินสุระ
31 13155 เด็กหญิงสุดที่รักษณ์       ศิลาหลัก 
32 13156 เด็กหญิงบุณยวีร์          สิริวิจักษณ์
33 13157 เด็กหญิงสุชัญญา          กระต่ายทอง
34 13158 เด็กหญิงไปรยา           ปราการชัยนาคร
35 13159 เด็กหญิงปุญญาดา        รัตนผุสดีกุล
36 13160 เด็กหญิงโชติกา           กฤษณัมพก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ครูประจำชั้น  นางเนาวรัตน์    ชมภูรัตน์ 

ที่ เลขประจำตัว          ชื่อ  สกุล
1 12039 เด็กชายณวัฒน์  กุลมาลา
2 12040 เด็กชายกฤติธี   นิลชัด
3 12044 เด็กชายปางบุญ  ณ ลำพูน
4 12057 เด็กชายชนวัชย์  ถ้วนถี่
5 12059 เด็กชายชัยนันท์   อิสระธานันท์
6 12063 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนพรม
7 12088 เด็กชายทิณภัทร  เสือโต
8 12217 เด็กชายธาดา  แก้วหล้า
9 12325 เด็กชายธีรธัช  บุตรพลอย
10 12907 เด็กชายชยณัฐ  สันติสำราญวิไล
11 12908 เด็กชายวรัตถ์  ดาราเรือง
12 12909 เด็กชายณัชพล  สร้อยแก้ว
13 12910 เด็กชายพรรษกฤช   เหรียญทอง
14 12911 เด็กชายธัชธรรม   บรรพตธรรม
15 12912 เด็กชายวิชญ์พล   วิจารณ์
16 12913 เด็กชายธีร์   กลิ่นเรณู
17   เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
18 12048 เด็กหญิงธัญกานต์  จิรวัฒน์สุนทร
19 12050 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ณ ลำพูน
20 12054 เด็กหญิงอภิชยา  ทองดำ
21 12070 เด็กหญิงกษิรา  สิงห์คำโล
22 12071 เด็กหญิงสุธาสินี  เมฆี
23 12074 เด็กหญิงเมธาวี  สมวงค์
24 12075 เด็กหญิงคณิสสร  เจียรนันทนา
25 12097 เด็กหญิงกิตติพิชญ์ เรียงจารุสมบูรณ์
26 12117 เด็กหญิงพีรดา  กัลปณุลักษณ์
27 12549 เด็กหญิงเปรียบพิมพ์  ศรีสุวรรณ
28 12551 เด็กหญิงอิสริยา  สนองบุญ
29 12552 เด็กหญิงภัทรศยา  อ่วมมี
30 12558 เด็กหญิงปัณยดา  แซ่ตั้ง
31 12686 เด็กหญิงปัณณ์ปพิชญา  ราหุระ
32 12914 เด็กหญิงรัชชาภา  สำเนากลาง
33 12915 เด็กหญิงชญานิศ  อิ่มอินทร์
34 12916 เด็กหญิงนภษร  วิมลสมบัติ
35 12917 เด็กหญิงรัตติกาล  โปทา


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ครูประจำชั้น นางสาวกรมณ เลขะวัฒนะ

ที่ เลขประจำตัว              ชื่อ  สกุล
1 11867 เด็กชายพัชรพล  จันทร์ประจักษ์
2 11871 เด็กชายปิยวัชร์  คำกมล
3 11872 เด็กชายณัณทพัทธ์  กัลปพฤกษ์
4 11873 เด็กชายอธิคุณ  สว่างศรี
5 11874 เด็กชายภูมิบดินทร์  สุทธิวิรีสรรค์
6 11844 เด็กชายกิตติณัฐ  กิตติสิริบัณฑิต
7 11887 เด็กชายณพสิษฐ์  งามพิชิตชัย
8 11892 เด็กชายกฤษณพัฒน์  อ่อนเกตุ
9 12544 เด็กชายกันต์ธนวุฒิ  ล่ำภากร
10 12519 เด็กชายกิตติ์ญาณวรา  ล่ำภากร
11 12520 เด็กชายกิตติธัช  บรรพตธรรม
12 12521 เด็กชายณิชคุณ  พัชนี
13 12522 เด็กชายปฏิภาณ  คำวงค์ษา
14 12523 เด็กชายชวโรจน์  ดิษกร
15 12524 เด็กชายฌาณัฐ  ไกรนอก
16 11856 เด็กหญิงเฌอรดา  พุ่มดียิ่ง
17 11863 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ
18 11864 เด็กหญิงณฉัตร  ฉัตรหลวง
19 11879 เด็กหญิงพิชชาพา  แก้วศรีงาม
20 11881 เด็กหญิงฐานิต  ก่อศักดิ์ทอง
21 11884 เด็กหญิงนลิน  เพ็งยิ้ม
22 11890 เด็กหญิงปิยธิดา  พินิตไพศาล
23 11905 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองชัยศิวเวท
24 11909 เด็กหญิงณัฐชฏากรณ์  ณ ลำปาง
25 12327 เด็กหญิงภัญญ์พิชชา  บุญปรี
26 11932 เด็กหญิงวรรณหนึ่ง  ปรีชาสิทธิคุณ
27 11952 เด็กหญิงพัฒน์ธนันตร์  ศรีพุทธิรัตน์
28 12525 เด็กหญิงนันท์ทิชา  ธัญกิจรุ่งโรจน์
29 12526 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เลิศชนะวงษ์
30 12527 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ชัยสวัสดิ์
31 12528 เด็กหญิงทิพธาดา  ปิ่นจุไร
32 12529 เด็กหญิงณัฐชารีย์  ช่วยอุระชน
33 12530 เด็กหญิงนัชชา  สัทธานนท์
34 12531 เด็กหญิงอิสรีย์  สนองบุญ
35 12532 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูประจำชั้น นางอุบล   สิงห์ทอง 

ที่ เลขประจำตัว            ชื่อ  สกุล
1 11612 เด็กชายกอบสกุล  ตรีบุพชาติสกุล
2 11615 เด็กชายสถิตคุณ  แจ้งใบ
3 11630 เด็กชายศุภวิชญ์  พูลภักดี
4 11631 เด็กชายสุภฑัต  ปานท้วม
5 11639 เด็กชายสุวภัทร  ปรางค์ศรีทอง
6 11658 เด็กชายกวิณวัชร์  ตันติสันติสม
7 11657 เด็กชายกมลรวิชญ์  ตันติสันติสม
8 11681 เด็กชายสุวิจักขณ์   พินิตไพศาล
9 12149 เด็กชายณัฐกร   เก่งธัญกิจ
10 12188 เด็กชายปัณณคุณ  ภาวศุทธิกุล
11 12189 เด็กชายศักย์สัณห์  พูลสมบัติ
12 12192 เด็กชายไกรวิชญ์  เดชขจร
13 12193 เด็กชายวุฒิภัทร  นิยมรักษ์
14 12195 เด็กชายภูริณัชช  ตันเจริญ
15 12197 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรปราสาท
16 12198 เด็กชายภูวนัตถ์  ด่านปาน
17 12200 เด็กชายธันยพงศ์  ห่านดำ
18 12201 เด็กชายฐาปกรณ์  บดีรัฐ
19 12202 เด็กชายคามิน  จ่าพันดุง
20 12203 เด็กชายภัทรดนัย  เงาสิงห์
21 12339 เด็กชายณัฐชนน  เหมือนอินทร์
22 12935 เด็กชายวิทวัสชัย  ปินแก้ว
23 12936 เด็กชายธีรภัทร  เทียนศรี
24   เด็กชายณัฐรัตน์  นาคพงษ์
25 11618 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก่นนาค
26 11625 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุธรรมรัตน์บดี
27 11646 เด็กหญิงกานดา  จงมีความสุข
28 11649 เด็กหญิงพุฒิตา  ฟุ้งธีรกุล
29 11670 เด็กหญิงภัทรนันท์  รจนา
30 11695 เด็กหญิงรินรดา  วังลึก
31 11703 เด็กหญิงจรินทร์พร  พินิตไพศาล
32 11705 เด็กหญิงกษิตริญา  ปัญญา
33 11968 เด็กหญิงลักษณาพร  วีระชนประเสริฐ
34 11971 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จิณะ
35 12173 เด็กหญิงณัชชา  ทับทอง
36 12180 เด็กหญิงกันยกร  ดอนทอง
37 12187 เด็กหญิงรวิสรา  แปงเสน
38 12190 เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์  เย็นชุ่ม
39 12191 เด็กหญิงกรวรรณ  สีตลพฤกษ์
40 12196 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พรหม
41 12199 เด็กหญิงวฤยดา  รักพ่วง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูประจำชั้น นางสาวศุภลักษณ์  พันธ์ยิ้ม 

ที่ เลขประจำตัว            ชื่อ  สกุล
1 11413 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์
2 11414 เด็กชายเหมพงษ์  เกษอุดมทรัพย์
3 11415 เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์ศักดิ์
4 11417 เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา
5 11418 เด็กชายกฤตภาส  ชัยพิทักษ์
6 11422 เด็กชายสุพศิน  สุวรรณวิสุทธิ์
7 11441 เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่
8 11445 เด็กชายพชรดนัย  เกิดมีโภชน์
9 11465 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอมน้อย
10 11468 เด็กชายณิชพน  มุกดามาศ
11 11491 เด็กชายณัฐกิต  พุ่มโพธิ์ทอง
12 11500 เด็กชายปราชญ์พุทธะ  ชนะภัย
13 11778 เด็กชายอธิปพล  พรมมาตร์
14 11784 เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์
15 11807 เด็กชายนมัสวิน  บุญเกิด
16 11809 เด็กชายณัฐภัทร  ด่านปาน
17 11811 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนค้ำ
18 11812 เด็กชายศรัณย์ธร  ยศเรือง
19 12332 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี
20 12576 เด็กชายณัฐพัชร์ โพธิบัลลังก์
21 11429 เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน
22 11432 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุทัยจตุรงค์
23 11477 เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา
24 11478 เด็กหญิงมนัสวรรณ  เงินฉลาด
25 11480 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญสิน
26 11485 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง
27 11486 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
28 11488 เด็กหญิงจารวี  ทศวารจันทรา
29 11489 เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล
30 11514 เด็กหญิงฐิฏา  บางแค
31 11742 เด็กหญิงธีราพร  ตันเจริญ
32 11780 เด็กหญิงสุชาวดี  ธรรมสอน
33 11816 เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค
34 11817 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี
35 11818 เด็กหญิงนิรัญญา  สุวรรณศร
36 11819 เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม
37 11820 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์แดง
38 11923 เด็กหญิงนันทฉัตร  เอี่ยมชม
39 11942 เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค
40 11939 เด็กหญิงเขมจิรา  คำไวย์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ครูประจำชั้น นางเพียงตะวัน  เครือยา  

ที่ เลขประจำตัว       ชื่อ  สกุล
1 11121 เด็กชายธีทัต  สอนดี
2 11124 เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์
3 11128 เด็กชายอติภัทร  ทวีผล
4 11171 เด็กชายชัยศิษฏ์  พิทักษ์เดชะ
5 11173 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ไกรสรศิวเวท
6 11175 เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต
7 11211 เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส
8 11579 เด็กชายกฤติเดช  เขียวยิ่ง
9 11580 เด็กชายอนัสฟีห์  ทองสุกดี
10 11581 เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม
11 11583 เด็กชายศุภวัฒน์  พุดตาลดง
12 11717 เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง
13 11724 เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา
14 11731 เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง
15 11801 เด็กชายดลวัฒน์ เลิศวิไลสถาพร
16 12267 เด็กชายกรฤต  ศิริวัฒน์
17 11132 เด็กหญิงสุภานิชา  ศรีสิทธิการ
18 11141 เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข
19 11161 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ
20 11186 เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด
21 11212 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงสุข
22 11217 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี
23 11226 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทองสำฤทธิ์
24 11527 เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์สำราญ
25 11532 เด็กหญิงณิชชา  ปรางค์ศรีทอง
26 11537 เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ
27 11538 เด็กหญิงจิดาภา  อินพรหม
28 11196 เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์
29 11584 เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย
30 11585 เด็กหญิงธนพร  วระคะจี
31 11587 เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย
32 11588 เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคุณ
33 11589 เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว
34 11590 เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง
35 11594 เด็กหญิงวัชรพร  มาประสพ
36 11740 เด็กหญิงพิชญารัฐ  สนมวัฒนะวงศ์
37 11741 เด็กหญิงจิดาภา  สิริธัญกิจ
38 12239 เด็กหญิงศิรประภา พรมสาร
39   เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
40   เด็กหญิงกันดาภา  แสนบุดดา