About 04

วัตถุประสงค์

ในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีจำนวนที่เพียงพอด้านงบประมาณโรงเรียนต้องสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของโรงเรียนนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรดำเนินการเปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นจากเดิมซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โรงเรียนจึงได้มุ่งดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีจำนวนที่เพียงพอ ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เต็มตามศักยภาพอย่างสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านตามความถนัดและความสนใจ

2.       สนับสนุนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความคิด สร้างสรรค์ในเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน

3.       มีทักษะและความรู้ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับสากล

4.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สู่สังคม 

5.       พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข