เผยแพร่ผลงาน Ative Learning ครูเจษฎารัตน์ จวรรณตูม

(ปรับปรุง 13 ตุลาคม 2560)

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้โลกกว้างอ้างอิงอาเซียน   

คลิก>

icon pdf

 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้โลกกว้างอ้างอิงอาเซียน     

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วางแผนการศึกาาค้นคว้า       

คลิก>

icon pdf

 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้โลกกว้างอ้างอิงอาเซียน     

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน      

คลิก>

icon pdf

 

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้โลกกว้างอ้างอิงอาเซียน     

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปองค์ความรู้           

คลิก>

icon pdf