เรื่อง  :   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผู้ศึกษา :  สิทธิพงษ์    คัชพงษ์

สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

ปีที่พิมพ์  :    2561

บทคัดย่อ

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่ศึกษาปีที่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  38  คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  จำนวน 5 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ) จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ t-test  

ผลการศึกษา

1.การสร้างหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตาฐาน 80/80  พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  มีประสิทธิภาพ     E1/E2  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ  85.63/89.14   

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักคำสอนตามแนวพุทธสร้างความสุขให้ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( x = 4.29 ,S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากขึ้นไป