*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้าร่วมรับการประเมิน (สถานศึกษาพอเพียง) ***

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ ห้องเกียรติยศ โดยมีนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ประเมินโดยการแสดงลำตัด ผู้ประเมิน ประกอบด้วย นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร นางสาวชโลทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.กำแพงเพชร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่รอบบริเวณโรงเรียน หลังจากนั้นได้ประเมินการตรวจเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย