Proiect MEP

สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร


โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ(MEP) (สื่อ-อุปกรณ์)


นางนารีรัตน์  เผ่าฟู

โครงการประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางณภัทร  ใจอาจ
โครงการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางวิจิตรา  ศรสาลี
โครงการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นายปรีชา แก้วมาลากุล
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
นางจันทร์โรม   ถาวรรุ่งรัตน์

โครงการจัดหาบุคลากรห้องเรียนพิเศษ (MEP)

-ครูต่างชาติ

-ครูอัตราจ้าง

-จ้างเจ้าหน้าที่ธุระการ  

นางยุพิน  บุบผาวรรณา
โครงการ Science Camp
นางยุพิน  บุบผาวรรณาโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1และประถมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางนารีรัตน์  เผ่าฟู
โครงการ Wonderful Land
นางยุพิน  บุบผาวรรณา
โครงการ One Day Trip
นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์
โครงการ The Best Show
นางยุพิน  บุบผาวรรณา
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ (วันคริสต์มาส)
นางสุชาดา  มะณู
โครงการ STEM CAMP
นางยุพิน  บุบผาวรรณา
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางวิจิตรา  ศรสาลี
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ(ประเทศสิงคโปร์)
นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์